อาคารภาพปริทัศน์
อาคารภาพปริทัศน์

อาคารภาพปริทัศน์

ภาพจิตรกรรมในอาคารภาพปริทัศน์ 

มีการนำเสนอดังนี้

๑. เดินชมด้วยการดูภาพเขียนและอ่านคำอธิบายเนื้อเรื่องที่แท่นหน้ากลุ่มภาพ

๒. นำเสนอด้วยการใช้ระบบแสง สี  เสียง ไปทีละกลุ่มภาพ กรณีมาเป็นหมู่คณะ

๓. นำเสนอโดยใช้เจ้าหน้าที่อธิบายทีละกลุ่มภาพ

๔. ภาษา :    • มีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อธิบายที่แท่นหน้ารูป   • ระบบเสียง มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

อาคารภาพปริทัศน์

อาคารภาพปริทัศน์  เป็นอาคารรูปแปดเหลี่ยม ๒ ชั้น ชั้นบนมีฝาผนังโค้งเป็นวงกลม การจัดแสดงภาพในอาคารนี้ ผู้เข้าชม
จะสามารถมองไปรอบ ๆ เพื่อชมภาพอย่างต่อเนื่องได้ (PANORAMA) และกำหนดภาพให้เป็นเรื่องการสร้างบ้านเมืองเป็น
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยลำดับ10 รับ 100มาจนถึงสมัยปัจจุบัน

อาคารภาพปริทัศน์ มีการจัดแสดงภาพวาดสีน้ำมันเขียนด้วยสีอคริลิค (Acylic) เป็นภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ร้อยเรียงประวัติ
ศาสตร์ชาติไทย โดยภาพวาดสามารถอธิบายเหตุการณ์ ต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ หรือเรียก  ได้ว่าเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์
ด้วยภาพ บรรยายเหตุการณ์สำคัญเป็นวงกลมแบบ ๓๖๐ องศา เพียงเดินวน 1รอบ เป็นภาพเขียนที่ต่อเนื่องยาวถึง ๙๐ เมตร  มีภาพบุคคล  ขบวนทัพ  อาวุธ  รถ  หรือ ยานพาหนะ  บ้าน  เรือน  อาคารต่าง ๆ  ช้าง  ม้า  และสัตว์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของกลุ่มภาพแต่ละกลุ่มนั้น แสดงรูปแบบลักษณะของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ  ตรงตามหลักฐานทางโบราณคดี
ศิลปกรรม  และประวัติศาสตร์

 คณะอนุกรรมการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะทำงานตกแต่งอาคารภาพปริทัศน์ เป็นผู้พิจารณา
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมอบหมายให้ อาจารย์ ปรีชา เถาทอง
เป็นหัวหน้าคณะออกแบบ และดำเนินการในการเขียนภาพ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม
เขียนภาพด้วย โดยแบ่งกลุ่มภาพออกเป็น ๑๐ กลุ่มภาพ ตามลำดับสมัยคือ

  • กลุ่มภาพที่ ๑ การก่อตั้งบ้านเมือง
  • กลุ่มภาพที่ ๒. การวิวัฒนาการ
  • กลุ่มภาพที่ ๓. การเสียเอกราชและการกู้เอกราชครั้งที่ ๑
  • กลุ่มภาพที่ ๔. ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
  • กลุ่มภาพที่ ๕. การเสียกรุงครั้งที่ ๒
  • กลุ่มภาพที่ ๖. การกู้เอกราชครั้งที่ ๒ และการต่อตั้งกรุงธนบุรี
  • กลุ่มภาพที่ ๗. การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
  • กลุ่มภาพที่ ๘. สงครามเก้าทัพ
  • กลุ่มภาพที่ ๙. การรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม
  • กลุ่มภาพที่ ๑๐. การเข้าสู่ยุคใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *