อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ทหารไทย อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี ……………………………………….พิพิธภัณฑ์ทหารไทย

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

การนำเสนอในอาคารนี้
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม สามารถศึกษาเรื่องราวที่จัดแสดงได้ ประกอบกับ มีภาพและคำอธิบายประกอบ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจำลองสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงวีดิทัศน์ของแต่ละเหตุการณ์

ชั้นที่ 1 หุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในการรบ ๕ เหตุการณ์

มีการจัดแสดง ดังนี้  

1. ส่วนโถงต้อนรับ ประกอบด้วย

  • ชมวีดิทัศน์ บรรยายสรุปในภาพกว้าง ๆ ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หรือ วีดิทัศน์เรื่องอื่น ๆ แล้วแต่ห้วงเวลา นิทรรศการหมุนเวียน ส่วนจัดแสดงประวัติของพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต รวมถึงผลงาน ของใช้ บทประพันธ์ สล็อตออนไลน์
  • อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ปลดประจำการแล้ว เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด ค.๘๒ มม. แบบ M1937 ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) ๒๐ มม. ปืนไร้แรงสะท้อน ๗๕ มม. (ปรส.) ปืนไร้แรงสะท้อน B36
  • ยุทธการที่สำคัญในการป้องกันประเทศ มีคำอธิบายและภาพประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหารไทยในการะความมั่นคงภายในประเทศ อีกทั้งมีประวัติของวีรบุรุษอีกด้วย
ทหาร

2. ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย หุ่นจำลอง ภาพและคำบรรยายการจัดแสดงการเข้าร่วมสงครามของกองทัพไทย
จำนวน 5 เหตุการณ์

  • สงครามโลกครั้งที่ 1 ท่านจะพบกับภาพวาด คำอธิบายถึงสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ รวมถึงหุ่นใส่เครื่องแบบทหารที่เข้าร่วมรับในสงคราม รูปปั้นจำลองอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 พร้อมวีดิทัศน์ จุดเด่นของเหตุการณ์ เป็นภาพวาดรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเครื่องมหาพิชัยยุทธ         
  • สงครามอินโดจีนไทย – ฝรั่งเศส เป็นสงครามที่ประเทศไทย แม้เป็นประเทศเล็ก จำต้องปกป้องรักษาผืนแผ่นดินด้วยการต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศสที่เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจ และทางทหาร มีทั้งภาพ คำอธิบายถึงสาเหตุของสงคราม ผลที่ประเทศไทยได้รับ หุ่นจำลองที่ทหารเรือไทยสร้างวีรกรรมต้องพลีชีพเพื่ออธิปไตย ต่อสู้กับกองเรือรบฝรั่งเศสในเหตุการณ์ยุทธนาวี ที่เกาะช้าง การเปรียบเทียบกำลังรบระหว่างเรือหลวงธนบุรี กับเรือรบลามอตต์ปิเกต์ของฝรั่งเศส ที่เสียเปรียบในทุกด้าน แต่ทหารไทยได้ต่อสู้จนถึงที่สุดและสามารถจมเรือข้าศึกได้
  • สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นอีกหนึ่งสงครามที่ประเทศไทยต้องต่อสู้กับมหาอำนาจญี่ปุ่น ที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของกองทัพ เพื่อเข้าไปสู่ประเทศพม่า การป้องกันประเทศมิใช่หน้าที่ของทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่สามัคคีกัน มีภาพประกอบคำอธิบายเหตุการณ์ ถึงสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ รวมถึงหุ่นใส่เครื่องแบบที่ใช้ในสงคราม หุ่นจำลองวีรกรรมที่อ่าวมะนาว จ.ประจวบคิรีขันธ์
  • สงครามเกาหลี มีการจำลองสถานที่การตั้งมั่นอยู่บนเทือกเขาพอร์คชอป ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของประเทศเกาหลีมีคำอธิบายสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ วีดิทัศน์ และการที่ได้รับการยกย่องโดยประเทศเกาหลีที่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับทหารไทย
  • สงครามเวียดนาม การจัดแสดงมีการจำลองเหตุการณ์ภูมิประเทศในป่าชื้น มีสี แสง เสียง ประกอบ และมีคำอธิบายสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ หุ่นจำลอง เครื่องแบบที่ใช้ในสงคราม
สงครามญี่ปุ่น

วีรกรรม

ยุทธการที่สำคัญในการป้องกันประเทศ

มีจำนวน ๙ เหตุการณ์ เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในสมัยสงครามเย็น ๖ เหตุการณ์ และเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันอธิปไตย หรือป้องกันผืนแผ่นดินไทย ๓ เหตุการณ์ เช่น ยุทธภูมินาแก จ.นครพนม พ.ศ.๒๕๑๔ ยุทธภูมิทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ ยุทธภูมิเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ยุทธภูมิกรุงชิง พ.ศ.๒๕๒๐ จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธภูมิโนนหมากมุ่น อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๒๓ ยุทธภูมิช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๘ –
๒๕๓๑ ยุทธภูมิบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑

สุดท้ายนี้ หากท่านใดสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติม และสัมผัสกับการจำลองเหตุการณ์ วีรกรรมของทหารไทย
สามารถมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *