ดวงโคมนิรันดร์ประภา
  ดวงโคมนิรันดร์ประภา

  ดวงโคมนิรันดร์ประภา

ดวงโคมนิรันดร์ประภา

ดวงโคมนิรันดร์ประภา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารประกอบพิธี

 ดวงโคมนิรันดร์ประภา คือ ประติมากรรมรัตนชาติ  ประดิษฐ์ขึ้นจากแก้วผลึกที่มีในประเทศไทยบรรจุในครอบแก้ว ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสีขาว ภายในบรรจุดินสมรภูมิสำคัญของชาติ ๑๐ แห่ง มีที่มาจากคำว่า “วีรกรรมแห่งชาติ” อันเป็นผลของการกระทำเทคนิคปั่นบาคาร่า ที่สูงส่ง และบริสุทธิ์ใจของวีรชนชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกทาง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย จึงได้สร้างดวงโคมนิรันดร์ประภาไว้หน้าอาคารประกอบพิธี มีความสุกสกาวเรืองรองตลอดไป คล้ายกลุ่มแสงที่เปล่งออกจากอัญมณีล้ำค่า เปรียบเสมือนชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวีรกรรมที่ควรอยู่ในความทรงจำอันเป็นอมตะของปวงชนชาวไทย แทนดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อประเทศชาติในการต่อสู้กับอริราชศัตรูมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งจะสถิตย์อยู่ ณ อนุสรณ์สถาน แห่งชาติและอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารประกอบพิธี

ดวงโคมนี้จัดสร้างเสร็จเมื่อ ต้นปี  ๒๕๓๗  ใช้เวลาในการสร้าง ๑ ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *