พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์
พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ทรงเป็นมหาราชในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้าง และได้จัดแสดง ณ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ นับถึง พฤศจิกายน ๒๕๓๓ มี ๙ พระองค์พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ มีลักษณะเป็นพระรูปครึ่งพระองค์ขนาดเท่าพระองค์จริง หล่อด้วย
โลหะสัมฤทธิ์รมดำ ประดิษฐานอยู่บนหินแกรนิต พร้อมทั้งมีบทโคลงสดุดีพระเกียรติคุณจารึกบนแผ่นทองเหลือง ประดับที่ฐาน
แท่นพระบรมรูปทำจากหินแกรนิตสีดำ ขนาด ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๐.๓๕ เมตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมยุทธศึกษาทหาร จัดสร้างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ ณ โรงหล่อของฝ่าย
ประติมากรรมและหล่อโลหะ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๖

พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์นี้ ปั้นโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความเห็นชอบในรูปแบบจากกองหัตถศิลป กรมศิลปากร ดำเนินการ
สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

จากนั้น ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ฯ ๙ พระองค์ จากโรงหล่อธรรมรังสี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐาน ณ อาคารประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ มีดังนี้

  • พระเจ้าพรหมมหาราช
  • พระเจ้ามังรายมหาราช
  • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
  • พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า

สนใจรายละเอียด ชมความสวยงาม พระบรมรูปปั้น ๙ มหาราช โลหะสัมฤทธิ์รมดำ
และอ่าน บทโคลงสดุดีพระเกียรติคุณ เชิญมาชมได้ที่ https://thainationalmemorial.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *