พระผู้สถิตในดวงใจทหาร
+ วีดีโอนำชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
+ การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและสงคราม.
+ โครงการพาน้องเที่ยว
+ กิจกรรมงานวันรำลึกวีรชนปี60
+ผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ทหาร ในปี 59 - ม.ค.60
+ เปิดขุมทรัพย์พิพิธภัณฑ์ทหาร ตำรวจ