1-3 มิ.ย.61 ร่วมกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจ.ปทุมธานี 6-10 มิ.ย.61 รักชาติเฟสติวัลครั้งที่3 2 มิ.ย.61 อบรมมัคคุเทศก์จิ๋วหัวใจรักชาติ
20 มิ.ย.61 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 20 มิ.ย.61 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศานติวิทยา 1 มิ.ย.61 สมาคมสื่อมวลชนท่องเที่ยว ปทุมธานี