ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ /อดีตผู้บังคับบัญชา   (กลับหน้าหลัก)
   

รายนาม ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พ.อ.ดำเนิร  เลขะกุล            หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2504-2512
พ.อ.ประเสริฐ  พันธูนิล        หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2513-2519
พ.อ.เลิศ  สุขสืบนุช              หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2520-2521
พ.อ.ประยูร  บุญสนธิ           หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2522-2529
พ.อ.จรัญ  บัวใจบุญ            หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2529-2534
พ.อ.สมบูรณ์  พันธุวัฒนา  หก.กปพ.ศจว.          พ.ศ.2534-2535
                                              ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร พ.ศ.2535-2539
     น.อ.กฤษฎา  วัฒนกูล ร.น.  ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร  พ.ศ.2540-2548     
พ.อ.ขจรพล ทองอารีย์       ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร  พ.ศ.2548-2552
   พ.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์    ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2552-2553    
พ.อ.ธีระ  ญาณวโร              ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2553-2554 
                                              ผอ.กพอ.บก.สปท   พ.ศ.2554-2557
พ.อ.นาวี  วัฒนมง คล          ผอ.กพอ.บก.สปท.  พ.ศ.2557-2558  
 พ.อ.กิติภัค  ทองธีรธรรม     ผอ.กพอ.บก.สปท.  พ.ศ.2558-2559   
                                             ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2559-2560
   พ.อ.พีรพัฒน์  จันทร์งาม    ผอ.กปพ.บก.สปท. พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

 
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021