ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อดีตผู้บังคับบัญชา  (กลับหน้าหลัก)
รายนาม ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
พ.อ.ดำเนิร  เลขะกุล           หก.กปพ.ศจว.        พ.ศ.2504-2512
พ.อ.ประเสริฐ  พันธูนิล       หก.กปพ.ศจว.        พ.ศ.2513-2519
พ.อ.เลิศ  สุขสืบนุช             หก.กปพ.ศจว.         พ.ศ.2520-2521
พ.อ.ประยูร  บุญสนธิ          หก.กปพ.ศจว.         พ.ศ.2522-2529
พ.อ.จรัญ  บัวใจบุญ           หก.กปพ.ศจว.         พ.ศ.2529-2534

พ.อ.สมบูรณ์  พันธุวัฒนา  หก.กปพ.ศจว.         พ.ศ.2534-2535
                                              ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร พ.ศ.2535-2539

น.อ.กฤษฎา  วัฒนกูล ร.น. ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร พ.ศ.2540-2548

พ.อ.ขจรพล ทองอารีย์       ผอ.กปพ.ยศ.ทหาร พ.ศ.2548-2552

พ.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์   ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2552-2553 

พ.อ.ธีระ  ญาณวโร             ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2553-2554 
                                              ผอ.กพอ.บก.สปท   พ.ศ.2554-2557

พ.อ.นาวี  วัฒนมง คล         ผอ.กพอ.บก.สปท.  พ.ศ.2557-2558

พ.อ.กิติภัค  ทองธีรธรรม    ผอ.กพอ.บก.สปท.  พ.ศ.2558-2559   
                                              ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2559-2560

พ.อ.พีรพัฒน์  จันทร์งาม   ผอ.กปพ.บก.สปท.  พ.ศ.2560-ปัจจุบัน

 

 

 
 
 
 
 
 
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467