ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๑ การก่อตั้งบ้านเมือง  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๑ การก่อตั้งบ้านเมือง
 
 
    ชนเผ่าไทยได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียเลือด เสียเนื้อ เพื่อก่อตั้งบ้านเมืองต่อสู้เพื่อให้พ้นจากอำนาจของขอม ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ใน
ภูมิภาคแถบนี้

     ประมาณปีพุทธศักราช ๑๗๙๒ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด และพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง
ได้รวมกำลังกันยกมาตีเมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย จากขอมสมาดโขลญลำพง เมื่อขับไล่พวกขอมพ้นอาณาเขตแล้ว พ่อขุน
ผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวผู้เป็นสหายขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุโขทัย

    ปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น ประเทศไทยมีหนังสือเป็นของตนเองมา๗๐๐
ปีกว่า ในสมัยของพระองค์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข เจ้าเมืองมีจิตใจใฝ่ในธรรม ประชาชนมี อิสระในการประกอบอาชีพไม่ต้อง
เสียภาษี บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในเวลาเดียวกันนั้น รัฐไทยนครอื่นก็รวบรวมเป็นปึกแผ่นปกครองกันด้วย
กฎระเบียบ แบบแผนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตน แยกกันเป็นอิสระ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยึดโยงเชื่อมใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ตลอดคือ พระบวรพุทธศาสนา
   
ภาคเหนือ จะมีพระเจดีย์เจ็ดยอด ที่วัดโพธาราม นครเชียงใหม่ พระธาตุหริภุญไชย  พระเจดีย์กู่กุด นครลำพูน
ภาคใต้ มีพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
ภาคกลาง มีนครที่ยิ่งยงเกริกเกียรติที่สุดนครหนึ่ง เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเผ่าไทย คือพระมหานครศรี
อยุธยา ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่มีแม่น้ำ ๓ สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก
เป็นพระมหานครนานถึง ๔๑๗ ปี มีพระที่นั่งปราสาทราชมณเฑียร พระสถูป เจดีย์ วัดอาราม
ให้มองเห็นภาพอดีตอันเจริญรุ่งเรืองดุจเทพนครแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังหลงเหลือ
 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467