ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์   (กลับหน้าหลัก)
  อาคารภาพปริทัศน์
 
 
ภาพจิตรกรรมในอาคารภาพปริทัศน์  มีการนำเสนอดังนี้
๑. เดินชมด้วยการดูภาพเขียนและอ่านคำอธิบายเนื้อเรื่องที่แท่นหน้ากลุ่มภาพ
๒. นำเสนอด้วยการใช้ระบบแสง สี  เสียง ไปทีละกลุ่มภาพ กรณีมาเป็นหมู่คณะ
๓. นำเสนอโดยใช้เจ้าหน้าที่อธิบายทีละกลุ่มภาพ
๔. ภาษา : 
  มีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อธิบายที่แท่นหน้ารูป
 
ระบบเสียง มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 
    อาคารภาพปริทัศน์  เป็นอาคารรูปแปดเหลี่ยม ๒ ชั้น ชั้นบนมีฝาผนังโค้งเป็นวงกลม การจัดแสดงภาพในอาคารนี้ ผู้เข้าชม
จะสามารถมองไปรอบ ๆ เพื่อชมภาพอย่างต่อเนื่องได้ (PANORAMA) และกำหนดภาพให้เป็นเรื่องการสร้างบ้านเมืองเป็น
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยลำดับมาจนถึงสมัยปัจจุบัน
 
    อาคารภาพปริทัศน์ มีการจัดแสดงภาพวาดสีน้ำมันเขียนด้วยสีอคริลิค (Acylic) เป็นภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ร้อยเรียงประวัติ
ศาสตร์ชาติไทย โดยภาพวาดสามารถอธิบายเหตุการณ์ ต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์ หรือเรียก  ได้ว่าเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์
ด้วยภาพ บรรยายเหตุการณ์สำคัญเป็นวงกลมแบบ ๓๖๐ องศา เพียงเดินวน 1รอบ เป็นภาพเขียนที่ต่อเนื่องยาวถึง ๙๐ เมตร  มีภาพบุคคล  ขบวนทัพ  อาวุธ  รถ  หรือ ยานพาหนะ  บ้าน  เรือน  อาคารต่าง ๆ  ช้าง  ม้า  และสัตว์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของกลุ่มภาพแต่ละกลุ่มนั้น แสดงรูปแบบลักษณะของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ  ตรงตามหลักฐานทางโบราณคดี 
ศิลปกรรม  และประวัติศาสตร์
 
 
    คณะอนุกรรมการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะทำงานตกแต่งอาคารภาพปริทัศน์ เป็นผู้พิจารณา
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมอบหมายให้ อาจารย์ ปรีชา เถาทอง
เป็นหัวหน้าคณะออกแบบ และดำเนินการในการเขียนภาพ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วม
เขียนภาพด้วย โดยแบ่งกลุ่มภาพออกเป็น ๑๐ กลุ่มภาพ ตามลำดับสมัยคือ
กลุ่มภาพที่ ๑ การก่อตั้งบ้านเมือง
กลุ่มภาพที่ ๒. การวิวัฒนาการ
กลุ่มภาพที่ ๓. การเสียเอกราชและการกู้เอกราชครั้งที่ ๑
กลุ่มภาพที่ ๔. ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
กลุ่มภาพที่ ๕. การเสียกรุงครั้งที่ ๒
กลุ่มภาพที่ ๖. การกู้เอกราชครั้งที่ ๒ และการต่อตั้งกรุงธนบุรี
กลุ่มภาพที่ ๗. การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
กลุ่มภาพที่ ๘. สงครามเก้าทัพ
กลุ่มภาพที่ ๙. การรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม
กลุ่มภาพที่ ๑๐. การเข้าสู่ยุคใหม่
 
 สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467