ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
  วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์
 
ชันที่ 3 ของอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีการการนำเสนอ
    จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย 14 เหตุการณ์  โดยใช้การย่อส่วนให้มีขนาดเล็ก และ
จำลองภูมิประเทศ ของเหตุการณ์นั้น ๆ ประกอบกับ ผู้เข้าชมสามารถเดินชม หรือศึกษาได้ดังนี้
เดินชมด้วยตัวเอง มีคำอธิบายบนแผ่นทองเหลือง  มีแสงประกอบ มีเสียงอธิบาย 14 เหตุการณ์ โดยใช้การกดปุ่ม
ที่สำคัญคือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เลือกได้อีกด้วย
มีเจ้าหน้าที่นำชม

    14 เหตุการณ์ มีดังนี้

วีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์
วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตากพ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์พระมหากษัตริย์แห่งกรุง
สุโขทัยพร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหงพระราช
โอรสองค์เล็กเสด็จยกกองทัพเข้าต่อสู้
วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร
เวลากลางคืน สมเด็จพระนเรศวรเข้าจู่โจมตีค่าย
ทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยึดค่ายได้แล้ว
ได้รุกเข้าประชิดค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี
พระองค์ทรง
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมท้าวสุรนารี
วีรกรรมคุณหญิงโมครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโม
เป็นท้าวสุรนารี และต่อมาราชการได้ถือเอาวันที่
๔ มีนาคม เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ
วีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย
นับเป็นยอดแห่งความกล้าหาญ แม้จะเป็นสตรี
แต่มิได้เกรงกลัวอันตราย ยอมถวายชีวิตเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระสวามี
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา
จัดกองทัพที่พระตะบองออกขับไล่ญวนที่เมือง
โพธิสัตว์ พนมเปญ และกำปอด รุกไล่กองทัพ
ญวนทั้งสามเมือง แตกพ่ายยับเยิน แม่ทัพญวน
ยอมแพ้ทำพิธีมอบธงชัยประจำกองทัพของญวน
ให้แก่กองทัพไทย
วีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ทรงให้อภัยแต่พันท้ายนรสิงห์ ขอถวายชีวิตเพื่อมิให้เสียราชประเพณี และเพื่อเป็น เยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลังผลที่สุดสมเด็จพระสรร เพ็ชญ์จำเป็นต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์และได้ ทรงสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ไว้
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยถือดาบ ๒ มือ เข้าไล่ฟันพม่า
จนดาบหักและพม่าถอยหนีไป ผลการรบครั้งนี้
เป็นที่เลื่องลือชื่อเสียง จึงเรียกชื่อกันว่า
“พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั้นมา
วีรกรรมจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เจ้าหมื่นไวยวรนารถเหลือทหาร ที่พอจะสู้รบได้อยู่ เพียง ๑๑ คน จึงได้ปลุกใจ คนในกองโค และกองช้างรวมกันเข้าเป็นพลรบ ใช้ปืนใหญ่ภูเขายิงทำลายค่ายข้าศึก
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมท้าวเทพสตรี - ท้าวศรีสุนทร
ชาวเมืองถลางหญิงชาย ช่วยกันรบพุ่งข้าศึก
อย่างองอาจกล้าหาญ พม่าล้อมเมืองอยู่
เดือนเศษ จนขาดเสบียงจึงเลิกทัพกลับไป
วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์จึงมีรับสั่งกับแม่ทัพนายกองว่า เมื่อกองทัพ หุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้ว ทั้งนายไพร่ให้เทอาหาร ที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าว เช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันหมดทีเดียว
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมเสรีไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา
คนไทยที่อยู่นอกประเทศและบางส่วนในประเทศ
ได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น มีการวางแผน
ประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ส่งชุด
ปฏิบัติการแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ
ต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับ
วีรกรรมยุวชนทหาร
ร้อยเอกถวิล นิยมเสน ผบ.หน่วยฝึกยุวชนทหาร
ชุมพร นำกำลังยุวชนทหารและตำรวจออกไป
ขัดขวางทหารญี่ปุ่นที่บริเวณสะพาน “ท่านางสังข์”
การรบ
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
   
วีรกรรมตำรวจสนาม
กองตำรวจสนามน่านเข้ายึดเมืองเงินและหงษา
แคว้นหลวงพระบางได้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ.๒๔๘๔ และ ได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทย
ขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนที่ยึดได้โดยยึดอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก
วีรกรรมกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนครทหารไทยได้ยิงด้วยอาวุธอย่างหนัก ทำให้ข้าศึกเสียชีวิตและ บาดเจ็บประมาณ ๒๐๐ คน จับเป็น เชลยได้เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีทหาร ฝรั่งเศส ๕ นาย และสามารถยึดธงชัยเฉลิมพลซึ่ง ประดับ เหรียญกล้าหาญ ครัวซ์ เดอ แกร์ ของ ฝรั่งเศส
อ่านรายละเอียด >> อ่านรายละเอียด >>
 
 

สุดท้ายนี้ หากท่านใดสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติม
สามารถมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467