ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ทหารไทย    (กลับหน้าหลัก)
  ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ทหารไทย

อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี ..............................................พิพิธภัณฑ์ทหารไทย

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

การนำเสนอในอาคารนี้
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม สามารถศึกษาเรื่องราวที่จัดแสดงได้ ประกอบกับ มีภาพและคำอธิบายประกอบ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจำลองสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงวีดิทัศน์ของแต่ละเหตุการณ์

ชั้นที่ 1 หุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงในการรบ ๕ เหตุการณ
มีการจัดแสดง ดังนี้
     1. ส่วนโถงต้อนรับ ประกอบด้วย
ชมวีดิทัศน์ บรรยายสรุปในภาพกว้าง ๆ ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หรือ วีดิทัศน์เรื่องอื่น ๆ แล้วแต่ห้วงเวลา
นิทรรศการหมุนเวียน
ส่วนจัดแสดงประวัติของพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต รวมถึงผลงาน ของใช้ บทประพันธ์
อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ปลดประจำการแล้ว เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด ค.๘๒ มม. แบบ M1937 ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) ๒๐ มม. ปืนไร้แรงสะท้อน ๗๕ มม. (ปรส.) ปืนไร้แรงสะท้อน B36

ยุทธการที่สำคัญในการป้องกันประเทศ มีคำอธิบายและภาพประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหารไทยในการ
ปกป้องอธิปไตย และความมั่นคงภายในประเทศ อีกทั้งมีประวัติของวีรบุรุษอีกด้วย
 
     2. ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย หุ่นจำลอง ภาพและคำบรรยายการจัดแสดงการเข้าร่วมสงครามของกองทัพไทย
 จำนวน 5 เหตุการณ์
  โดยการเดินชมการจัดแสดงชั้นที่ 1 เดินวนรอบตามเข็มนาฬิกาภายในอาคารไล่เรียงตาม พ.ศ. ที่เกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 
   
สงครามโลกครั้งที่ 1 ท่านจะพบกับภาพวาด คำอธิบายถึงสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทย
ได้รับ รวมถึงหุ่นใส่เครื่องแบบทหารที่เข้าร่วมรับในสงคราม รูปปั้นจำลองอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
พร้อมวีดิทัศน์ จุดเด่นของเหตุการณ์ เป็นภาพวาดรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเครื่องมหาพิชัยยุทธ
  <อ่านรายละเอียด>
   
 
   
สงครามอินโดจีนไทย – ฝรั่งเศส เป็นสงครามที่ประเทศไทย แม้เป็นประเทศเล็ก จำต้องปกป้องรักษาผืนแผ่นดิน
ด้วยการต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศสที่เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจ และทางทหาร มีทั้งภาพ คำอธิบายถึงสาเหตุ
ของสงคราม ผลที่ประเทศไทยได้รับ หุ่นจำลองที่ทหารเรือไทยสร้างวีรกรรมต้องพลีชีพเพื่ออธิปไตย ต่อสู้กับกองเรือรบ
ฝรั่งเศสในเหตุการณ์ยุทธนาวี ที่เกาะช้าง การเปรียบเทียบกำลังรบระหว่างเรือหลวงธนบุรี กับเรือรบลามอตต์ปิเกต์
ของฝรั่งเศส ที่เสียเปรียบในทุกด้าน แต่ทหารไทยได้ต่อสู้จนถึงที่สุดและสามารถจมเรือข้าศึกได้
  <อ่านรายละเอียด>
   
 
   
สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นอีกหนึ่งสงครามที่ประเทศไทยต้องต่อสู้กับมหาอำนาจญี่ปุ่น ที่ต้องการใช้ประเทศไทย
เป็นทางผ่านของกองทัพ เพื่อเข้าไปสู่ประเทศพม่า การป้องกันประเทศมิใช่หน้าที่ของทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่สามัคคีกัน มีภาพประกอบคำอธิบายเหตุการณ์ ถึงสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของ
สงครามที่ประเทศไทยได้รับ รวมถึงหุ่นใส่เครื่องแบบที่ใช้ในสงคราม หุ่นจำลองวีรกรรมที่อ่าวมะนาว จ.ประจวบคิรีขันธ์
  <อ่านรายละเอียด>
   
 
   
สงครามเกาหลี มีการจำลองสถานที่การตั้งมั่นอยู่บนเทือกเขาพอร์คชอป ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของประเทศเกาหลี
มีคำอธิบายสาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ วีดิทัศน์ และการที่ได้รับการยกย่อง
โดยประเทศเกาหลีที่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับทหารไทย
  <อ่านรายละเอียด>
   
 
   
สงครามเวียดนาม การจัดแสดงมีการจำลองเหตุการณ์ภูมิประเทศในป่าชื้น มีสี แสง เสียง ประกอบ และมีคำอธิบาย
สาเหตุของการเข้าร่วมสงคราม ผลของสงครามที่ประเทศไทยได้รับ หุ่นจำลอง เครื่องแบบที่ใช้ในสงคราม
  <อ่านรายละเอียด>
   

   วีรกรรม

ยุทธการที่สำคัญในการป้องกันประเทศ
  มีจำนวน ๙ เหตุการณ์ เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในสมัยสงครามเย็น ๖ เหตุการณ์ และเป็นการต่อสู้เพื่อ
ป้องกันอธิปไตย หรือป้องกันผืนแผ่นดินไทย ๓ เหตุการณ์ เช่น ยุทธภูมินาแก จ.นครพนม พ.ศ.๒๕๑๔ ยุทธภูมิทุ่งช้าง
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ ยุทธภูมิเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ยุทธภูมิกรุงชิง พ.ศ.๒๕๒๐ จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธภูมิโนนหมากมุ่น
อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๒๓ ยุทธภูมิช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๘ –
๒๕๓๑ ยุทธภูมิบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑
 
 
สุดท้ายนี้ หากท่านใดสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติม และสัมผัสกับการจำลองเหตุการณ์ วีรกรรมของทหารไทย
สามารถมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467