ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี / ภาพจำหลักนูนต่ำการสร้างราชธานี   (กลับหน้าหลัก)
  ภาพจำหลักนูนต่ำการสร้างราชธานี
 
    มีการนำภาพมาจำหลักลงบนไม้สักทอง จำนวน ๔ แผ่น ๔ สมัย จัดแสดงบนกึ่งกลางผนังด้านบนทั้ง ๔ ด้าน ของอาคาร
ประกอบพิธี เหตุที่เลือกจารึก เพียง ๔ สมัย เนื่องจากเป็นสมัยที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน โดยทั้ง ๔ ภาพนี้แสดงให้
เห็นถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะเด่นในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งได้เห็นภาพการสร้างบ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของไพร่ฟ้า ประชาชน
ความเจริญด้านศาสนา การกอบกู้  เอกราช การอพยพ ย้ายเมือง ตามสมัยนั้น ๆ มีดังนี้
 
สมัยกรุงสุโขทัย ด้านบนเป็นภาพ ตกแต่งพระพุทธรูปปางลีลาอันเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัย  ด้านขวาเป็นภาพช้าง  ม้า 
วัว ภาพคนจูงวัวไปค้า  ขี่ม้าไปขาย ดังปรากฏหลักฐานตามศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหง ความว่า
“เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง  เพื่อจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครใคร่ค้า
ช้างค้า ใครใคร่ค้าม้าค้า…
 
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นภาพ  พระเจ้าอู่ทองโปรดให้สร้าง วัดพุทไธสวรรย์ ที่เวียงเหล็ก   ต่อมาเป็นภาพพระพุทธรูป
วัดพนัญเชิง (พระพุทธไตรรัตนนายก) ที่สร้างเมื่อปี พุทธศักราช  ๑๘๖๗  ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา  ๒๖  ปี
“กรุงศรีอยุธยา” อันเป็นชื่อเมืองที่พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระราม ในปางรามาวตาร เพื่อปราบอสูรทศกัณฐ์ และ
โปรดให้ใช้พระนามของพระองค์ว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ปัจจุบันทางราชการได้ใช้รูปสังข์ทักษิณาวัฎ อยู่ภายใน
ปราสาทเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
สมัยกรุงธนบุรี  ในภาพแสดงถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรี เข้าตีป้อม
วิชัยประสิทธิ์และเมืองธนบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๑๐
เมื่อยึดเมืองธนบุรีได้ แล้วเสด็จยกกองทัพเข้าตีค่าย
โพธิ์สามต้น หลังจากนั้นได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๑๑
   
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์   มีภาพหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหมู่พระมหามณเฑียร ซึ่งสร้าง
เสร็จเรียบร้อย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ ด้านบนขวาเป็นภาพวัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎก ด้านหน้า
เป็นภาพขบวนแห่พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญลงมาจากเมืองสุโขทัย นำไปประดิษฐาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  
 
สนใจรายละเอียด ภาพจำหลักนูนต่ำและชมความสวยงามของภาพ 
เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467