ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี / พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์   (กลับหน้าหลัก)
  พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์
 
    รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ทรงเป็นมหาราชในช่วงที่ดำเนินการก่อสร้าง และได้จัดแสดง ณ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ นับถึง พฤศจิกายน ๒๕๓๓ มี ๙ พระองค์

     พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ มีลักษณะเป็นพระรูปครึ่งพระองค์ขนาดเท่าพระองค์จริง หล่อด้วย
โลหะสัมฤทธิ์รมดำ ประดิษฐานอยู่บนหินแกรนิต พร้อมทั้งมีบทโคลงสดุดีพระเกียรติคุณจารึกบนแผ่นทองเหลือง ประดับที่ฐาน
แท่นพระบรมรูปทำจากหินแกรนิตสีดำ ขนาด ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๐.๓๕ เมตร

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมยุทธศึกษาทหาร จัดสร้างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีหล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ ณ โรงหล่อของฝ่าย
ประติมากรรมและหล่อโลหะ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๖


    พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์นี้ ปั้นโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความเห็นชอบในรูปแบบจากกองหัตถศิลป กรมศิลปากร ดำเนินการ
สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

    จากนั้น ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ฯ ๙ พระองค์ จากโรงหล่อธรรมรังสี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐาน ณ อาคารประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ มีดังนี้
พระเจ้าพรหมมหาราช
พระเจ้ามังรายมหาราช
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า
 

สนใจรายละเอียด ชมความสวยงาม พระบรมรูปปั้น ๙ มหาราช โลหะสัมฤทธิ์รมดำ
และอ่าน บทโคลงสดุดีพระเกียรติคุณ เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467