ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ปีพุทธศักราช ๑๘๐๒ ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตาก

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหงพระราชโอรสองค์เล็ก เสด็จยกกองทัพเข้าต่อสู้
การสู้รบครั้งนี้ได้รับ ชัยชนะมีหลักฐานไว้ใน ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดังนี้ “...เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด มาท่อ
เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้าย (แต่) ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใส พ่อกูหนีญญ่ายพ่าย
จะแจ กูบ่หนี กูขี่ช้างเนกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้าง ขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชน
พ่ายหนี พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน...”
 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021